ผลงานของปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 13 ปี โครงการประกวดผลงานศิลปะของเราได้มีผลงานที่มีคุณภาพ จากผู้เข้าร่วมประกวดรวมกว่าหนึ่งแสนคน

ประถมศึกษา
10 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับประถมศึกษา

ความสุขจากคำพ่อสอน

ศิลปิน
กรพินธุ์ อ่ำสกุล
สถานศึกษา
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชื่อวรรณกรรม
คำพ่อสอน
ขนาดภาพ
63x43 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับประถมศึกษา

คุณธรรมของหัวหน้า

ศิลปิน
ภัทรพล ทองสุวรรณ์
สถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์
ขนาดภาพ
61x40.5 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับประถมศึกษา

หงส์ทองคำกับคนโลภ

ศิลปิน
ศรัณยู สุทธิโส
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
ชื่อวรรณกรรม
นิทานอีสป
ขนาดภาพ
36.5x54 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับประถมศึกษา

พระเวสสันดร

ศิลปิน
วรพจน์ ทองคำสุข
สถานศึกษา
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์
ชื่อวรรณกรรม
พระเวสสันดรชาดก
ขนาดภาพ
57.5x40.5 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับประถมศึกษา

ตลิ่งสูง ซุงหนัก

ศิลปิน
สราวุธ พนมสวย
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่
ชื่อวรรณกรรม
ตลิ่งสูง ซุงหนัก
ขนาดภาพ
61x40.5 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับประถมศึกษา

บางระจัน

ศิลปิน
จายน้อง (ไม่มีชื่อสกุล)
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
ชื่อวรรณกรรม
บางระจัน
ขนาดภาพ
33.5x52.5 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับประถมศึกษา

พ่อค้าละโมบโลภมาก

ศิลปิน
กีตาร์ ล้านแสน
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
ชื่อวรรณกรรม
พ่อค้าละโมบโลภมาก
ขนาดภาพ
54x36 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับประถมศึกษา

พ่อครับผมรักพ่อ

ศิลปิน
นลินี พฤกษมหาศาล
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
นิทานชาดก
ขนาดภาพ
38x56 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับประถมศึกษา

ผูกพันรัก คือการให้อภัย

ศิลปิน
บุญญพัฒน์ แม้นเขียว
สถานศึกษา
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
ขนาดภาพ
33.5x52.5 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับประถมศึกษา

ความสุขจากการให้

ศิลปิน
วิกาวี รัตตมณี
สถานศึกษา
โรงเรียนดรุโณทัย
ชื่อวรรณกรรม
พญาวานรผู้เสียสละ
ขนาดภาพ
61x40 ซ.ม.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนต้น
6 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กาเหว่า

ศิลปิน
ชัยมงคล แสนเมือง
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
ชื่อวรรณกรรม
เพลงกล่อมเด็ก
ขนาดภาพ
36x54 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การให้ที่ยิ่งใหญ่

ศิลปิน
ณัฐพร ชิณศรี
สถานศึกษา
โรงเรียนอักษรพัทยา
ชื่อวรรณกรรม
พระเวสสันดรชาดก
ขนาดภาพ
55x38 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความสุขจากการให้

ศิลปิน
สามเณรเยี่ยน มีชัย
สถานศึกษา
โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ชื่อวรรณกรรม
นายพรานกับลิง
ขนาดภาพ
54x35.5 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระมหาชนก

ศิลปิน
สรวิศ กกไธสง
สถานศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ชื่อวรรณกรรม
พระมหาชนก
ขนาดภาพ
49x68 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สองมือนี้ที่พ่อให้

ศิลปิน
อัจฉริยะ สองเมืองธนรัฐ
สถานศึกษา
โรงเรียนเสนานิคม
ชื่อวรรณกรรม
พระมหาชนก
ขนาดภาพ
54x36 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มอม

ศิลปิน
ณัฎฐณิชา คงแก้ว
สถานศึกษา
โรงเรียนนครสวรรค์
ชื่อวรรณกรรม
มอม
ขนาดภาพ
54x36 ซ.ม.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
6 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทองแดง

ศิลปิน
สามเณรกษิดิ์เดช เหล่าศรี
สถานศึกษา
โรงเรียนเชตุพนศึกษา
ชื่อวรรณกรรม
ทองแดง
ขนาดภาพ
80x60 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พระมาลัยโปรดสัตว์นรก

ศิลปิน
จงรักษ์ สมบูรณ์
สถานศึกษา
โรงเรียนบางละมุง
ชื่อวรรณกรรม
พระมาลัยโปรดสัตว์นรก
ขนาดภาพ
62.5x42 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การให้ของพระเวสสันดร

ศิลปิน
ภัทร บุญล้อม
สถานศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง
ชื่อวรรณกรรม
พระเวสสันดรชาดก
ขนาดภาพ
54x36 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ท้าวสุรนารีผู้ให้แผ่นดินไทยมีความสุข

ศิลปิน
เดช อุ่นรุ่งเรือง
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาน 4(เพาะชำ)
ชื่อวรรณกรรม
ท้าวสุรนารี
ขนาดภาพ
59.5x40.5 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณธรรมของคนไทย

ศิลปิน
เทิดธันวา คะนะมะ
สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ชื่อวรรณกรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
ขนาดภาพ
60.5x40.5 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไฟบาป

ศิลปิน
พัชรี ภูผาบาง
สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
ชื่อวรรณกรรม
ไฟบาป
ขนาดภาพ
60.5x40.5 ซ.ม.
แชร์:
อุดมศึกษา
5 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับอุดมศึกษา

ทานบารมี

ศิลปิน
ศรชัย พงษ์ษา
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
มหาเวสสันดรชาดก
ขนาดภาพ
160x160 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับอุดมศึกษา

เสียงร่ำไห้ของแผ่นดิน

ศิลปิน
นิพนธ์ พรมสุภา
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
ตำนานเสาไห้
ขนาดภาพ
140x90 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับอุดมศึกษา

พระมาลัยท่องนรก

ศิลปิน
เมษา โยนาแว่น
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
พระมาลัยท่องนรก
ขนาดภาพ
125x79 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับอุดมศึกษา

สร้างจากแรงศรัทธา

ศิลปิน
ปานพรรณ ยอดมณี
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
สมุดภาพไตรภูมิพระร่วง
ขนาดภาพ
137x150 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2554 / ระดับอุดมศึกษา

รูปทรงแห่งวิถีชีวิตชนบท

ศิลปิน
ศุภพงษ์ ธรรม์โชติ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
ชนบท ข่ายวิเศษ
ขนาดภาพ
160x200 ซ.ม.
แชร์: