14-006

พญานาคราช
Phayanagarat

ปากกาหมึกซึม (38x57 cm)
Pen
ชื่อวรรณกรรม
สมุดภาพศิลปะรามเกียรติ์ฉบับบเยาวชน
Ramayana Picture Book for Juveniles
ศิลปิน
เด็กชายอัครินทร์ วิรุฬพัฒน์
Akarin Wirunphat
สถานศึกษา
สถาบันสอนศิลปะบินสตูดิโอ
Binh Studio
วรรณกรรม / Literature
พญาอนันตนาคราช เป็นแท่นบรรทมของพระนารายณ์ อวตารลงมาเป็นพระลักษมณ์ พญาอนันตนาคราชได้ช่วยพระรามรบ หนุมานได้เดินทางไปกับทัพลิงไปหาพญาอนันตนาคราช เมื่อไปถึงพญาอนันตนาคราชก็สอบถามว่ามาที่นี่ทำไม เมื่อรู้ความพญาอนันตนาคราชก็สำแดงให้เห็นเป็นพระลักษมณ์ หนุมานจึงขอให้ไปช่วยรบ พญาอนันตนาคราชพร้อมใจกันกับทัพพระราม เพื่อไปปราบทศกัณฑ์ให้สามโลกพ้นจากอธรรม
Phayanagarat or the giant Naga is the gigantic figure laying down for Naraya the Hidush God to recline. Both of them reincarnated in the form of humans named Pra Lax (Phayanagarat) and Pra Ram (Naraya). Hanuman, the king of monkeys, came to see Phayanagarat for help in the battle with Thotsakan, the king of demons. Thus, he changed himself into Pra Lax and joined the battle. Both Hanuman and Phayanagarat helped his god to win the battle against Thotsakan and brought peace to the earth.
เหตุผล / Reason
ข้าพเจ้ามีความประทับใจคือ เรื่อองราวของพญานาคราชเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าสนใจ พญานาคราชอวตารลงมาเป็นพระลักษมณ์ ข้าพเจ้าจึงจินตนาการแสดงให้เห็นเห็นถึงพญานาคราชเด่นชัด หนุมานได้ขอให้พญานาคราชช่วยรบ พญานาคราชก็ตกลงที่จะปราบทศกัณฑ์ ทำให้เห็นถึงแก่ความช่วยเหลือของพญานาคราช และสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้
The lesson I learned in the story and can use as a guidelines for life is the kindness that Phayanagarat extended to Hanuman to fight against the Thotsakan.

แชร์: