"รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" ที่สะท้อนผ่านงานศิลป์ในหลากหลายมุมมอง

หลังจากที่เราพาไปชมการตีความหัวข้อ "ฉันรักเมืองไทย" กันไปแล้ว ไปต่อกันที่หัวข้อ "รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" ที่สะท้อนผ่านผลงานศิลป์ของเยาวชนที่ได้รับรางวัลในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย กับอินทัช ปีที่ 14 น้อง ๆ เยาวชนจะตีความโจทย์นี้ออกมาอย่างไร และสวยงามแค่ไหน ไปชมกันได้เลย

เด็กต้นไม้, วิภาวี อุ่นถิ่น

“ความประทับใจที่ได้จากการอ่านหนังสือเรื่องเด็กชายต้นไม้ ทำให้หนูประทับใจในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องมีการบรรยายบรรยากาศที่สวยงามร่มเย็น สร้างความสุขให้กับหนูเป็นอย่างมาก ทำให้หนูอยากวาดภาพ เมื่อถ่ายทอดความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้อ่านให้ผู้อื่นให้เห็นและช่วยกันรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเราให้งดงามเช่นนี้ตลอดไป”

www.intouchstation.com/awarded-works/14-005/


สัมพันธภาพโลกของเรา, ปรีดี ผโลปกรณ์

“ในโลกของเราการพึ่งพา การอยู่ร่วมกันจะทำให้โลกของเราน่าอยู่ มีห่วงโซ่อาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน ปุ๋ย อากาศที่บริสุทธิ์ถ่ายทอดให้แก่กัน ความงามของธรรมชาติ แสงแดดที่ส่องมายังโลก สายน้ำ เมฆฝน ลม และ ฤดูกาลต่าง ๆ จนเกิดเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต มีคน ชุมชน เป็นบ้าน เป็นการเพาะปลูก มีวัฒนธรรมที่ดีงาม”

www.intouchstation.com/awarded-works/14-004/


บ้านในป่า, กรีติกา ซิงค์ ชาวสวน

“แผ่นดินทองของไทยนี่แหละที่หล่อหลอมเขา เขาทำให้เรารู้จักสายน้ำลำแคว รู้รักแม้หมู่ไม้สายลม เขาเข้าใจฟ้าฝนโคลนเหลว เราเป็นหนึ่งเดียวกัน เราเอนอิงพิงกันอยู่ เราเรียนรู้จากกันและกัน ถ้าเรารักธรรมชาติ เราก็อยากให้มันคงอยู่ เราจะหาวิธีดูแล รักษาให้อยู่กับโลกใบนี้ตลอดไป เราทุกคนควรหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษามันไว้”

www.intouchstation.com/awarded-works/14-007/


นั่นไงต้นไม้แทนตัวของฉัน, ภัทรชญา ลาภภัทรานนท์

“หนูชอบในความคิดของชาวบ้านในเรื่องนี้ (เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก) เพราะสามารถต่อยอดมาเป็นความรู้สึกถึงการให้รู้จักคุณค่า และรักษาต้นไม้ทุก ๆ ต้น ให้ยั่งยืนเพื่ออยู่คู่กับธรรมชาติรอบตัวของเราตลอดไป มันถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องหันมาตระหนักและร่วมมือร่วมใจกันเพื่อช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกฝังและสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนรุ่นต่อไปด้วยค่ะ”

www.intouchstation.com/awarded-works/14-008/


ธรรมชาติหลังใหญ่, ณัฐพล แพงคำ

“มีเรื่องราวหลายเรื่องราวในภาพ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนอีสานจะอยู่รวมกันกับธรรมชาติ มีธรรมชาติ เป็นศูนย์รวม มีป่าไม้ หนังสือเล่มนี้จึงบอกถึงความรัก ความผูกพันของคนอีสาน และธรรมชาติ”

www.intouchstation.com/awarded-works/14-009/


บึงหญ้าป่าใหญ่, อาทิตย์ พงษ์ทอง

"ผมนำสิ่งที่จินตนาการมาถ่ายทอดมาวาดเป็นภาพเพื่อให้ทุกคนได้เห็นธรรมชาติที่สวยงาม บริสุทธิ์ มีความละมุน งดงาม มีต้นไม้ทั้งต้นเล็กใหญ่ที่ยืนต้นเพื่อให้คนได้รับความสุขตาสุขใจและได้รับความสดชื่นจากสีเขียวของต้นไม้ มีบึงหญ้าที่มีสายน้ำสีฟ้ามีปลาแหวกว่ายซุกซนล่อตาล่อใจให้คนมาจับ ผมหวังว่าเมื่อคนที่เห็นภาพที่ผมวาดนี้จะทำให้ได้ซึมซับความสวยงามของธรรมชาติและเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่การร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับมนุษย์บนโลกนี้ตลอดไป”

www.intouchstation.com/awarded-works/14-013/


ดวงดาวสีน้ำเงิน, ธัญญฑ์ชนก นันโท

“จากเรื่อง ดวงดาวสีน้ำเงิน ฉันประทับใจเกี่ยวกับการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เพราะปี 2550 มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย เช่น เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วม พายุหิมะ แผ่นดินถล่ม น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นในยุคนั้น และได้ทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาที่ไม่ทำให้เกิดโรคร้อน”

www.intouchstation.com/awarded-works/14-018


ใบบัว, ณัฐพล เณรธรณี

“ผมประทับใจบรรยากาศบ้านของกะทิที่เต็มไปด้วยทุ่งนาที่มีลำคลองที่เต็มไปด้วยดอกบัว ซึ่งผมประทับใจตอนที่ตาพากะทิไปเก็บสายบัว เพื่อมาทำอาหารกลางวัน ผมจึงนำมาสร้างเป็นงานศิลปะที่ชื่อว่า "ใบบัว" ครับ ปัจจุบันนี้ธรรมชาติที่สวยงามหาได้น้อยลงมีเเต่คนทิ้งขยะใช้สารเคมี ปล่อยน้ำเสีย ทำให้คลองมีความตื้นเขิน สกปรก มีเเต่ขยะผมอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมกันมากขึ้น โดยเริ่มจากตัวเรา”

www.intouchstation.com/awarded-works/14-019/


เล่นน้ำคลอง, ศิวกร ดำจีน

“การเล่นน้ำในคลองข้างบ้านควรเป็นน้ำที่ใสสะอาด ไม่สกปรกและไม่มีขยะเน่าเสีย ทำให้สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองและบริเวณรอบข้างมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้สอยอุปโภคและบริโภคได้อย่างเต็มที่ สามารถใช้เพื่อการเกษตร 

นอกจากนี้แม่น้ำลำคลองเป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สร้างสมสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เราสามารถใช้แม่น้ำลำคลองในการเดินทางได้ เราควรดูแลแม่น้ำลำคลอง ไม่ควรทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง และเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลอง”

www.intouchstation.com/awarded-works/14-021/


วิถีธรรมชาติที่งดงาม, ปณิตา โชติรัส

“มนุษย์เราอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิต งานอาชีพและที่สำคัญก็คือธรรมชาติได้หล่อหลอมจิตใจมนุษย์ให้ละเอียดอ่อน สงบและเยือกเย็น ทั้ง 2 อย่างเป็นสิ่งที่คู่ขนานกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็จะไม่เกิดความสมดุล ธรรมชาติเป็นผู้ให้ทุกอย่าง เป็นทั้งผู้สร้างและมอบความงดงามให้กับโลกใบนี้… 

เราทุกคนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตให้คงอยู่กับโลกของเรา”

www.intouchstation.com/awarded-works/14-024/


อนาคตเปลี่ยนแปลงได้, ธัญลักษณ์ โอษธีศ

“ในหนังสือเรื่อง “เด็กชายต้นไม้” ได้สื่อถึงความสามารถพิเศษของเด็กชายอาศา ซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่อง เมื่อใช้มือแตะหรือสัมผัสต้นไม้ เขาจะรับรู้ความรู้สึกของต้นไม้ และสามารถสื่อสารกับต้นไม้ได้ จึงนำไปสู่แนวคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบมือสัมผัส เพื่อให้เกิดจินตนาการ สื่อสารความรู้สึกของต้นไม้ในเรื่อง ที่ต้องการสื่อสารกับผู้คนในเมืองให้รับรู้ว่าต้นไม้คือสิ่งที่มีชีวิตที่ต้องการที่อยู่ ที่กิน ที่หายใจ...

อยากให้ทุกคนลองใช้มือสัมผัสต้นไม้แล้วทุกคนจะเข้าใจต้นไม้ รักต้นไม้ แล้วช่วยกันลงมือเปลี่ยนอนาคตด้วยการปลูกต้นไม้ ดูแลใส่ใจ และให้โอกาสต้นไม้เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญเป็นเมืองสีเขียว เมืองแห่งอนาคต”

www.intouchstation.com/awarded-works/14-031/


ป่า, อดุลย์เดช กองพลี

"จากวรรณกรรม “เพชรพระอุมา” ทำให้เห็นได้ว่าประเทศของเรามีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่านานาชนิดทั้งเล็กใหญ่ ตั้งแต่นกตัวเล็กจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้าง แต่จะดีกว่าไหมที่สัตว์ป่าที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของประเทศเรา ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติไม่ต้องถูกขังแค่ภายในกรงแล้วถูกขายส่งไปยังที่ต่าง ๆ ผมจึงสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ให้ได้เห็นถึงคุณค่าของทุกชีวิต เพื่อทำให้ธรรมชาติกลับมาสวยงามเหมือนอย่างเคย หยุดทำร้ายธรรมชาติเพื่อโลกของเรา"

www.intouchstation.com/awarded-works/14-034/


สวนอันสดใส, จุฑามณี คำดำ

“สวนของหนู คือสวนที่ได้เลือกเอาตอนของสวนแห่งจินตนาการที่ผสมผสานกับความเป็นจริงเข้าด้วยกัน พืชผักที่มีก็มีจริง เป็ด ไก่ สัตว์เลี้ยงเป็น ๆ ก็มีจริง แต่ก็ได้สร้างผลงานขึ้นอยู่ในรูปของวงกลมที่คล้ายโลกของเรา หรือเป็นวงกลมที่ไม่มีที่สิ้นสุด หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสถานะของโลก ดิน ฟ้า อากาศ อันเกิดเป็นพืชพันธุ์อันหลากหลาย ผลัดเปลี่ยนกันไปไม่มีจบสิ้น ที่จะทำให้ทุก ๆ สรรพสิ่งเหล่านี้อยู่คู่กับโลกของเรา เป็นสวนโลกที่ประทับใจไม่ลืมเลือน”

www.intouchstation.com/awarded-works/14-035/


อุดมคติเชิงนิเวศ1, ทรัพย์สถิตย์ อภิบาลศรี

“มุมมองของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งในรายละเอียดของผลงานผมได้ซ้อนทับความน่าเศร้า การกดขี่ข่มเหง ธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะที่มองในระดับผิวเผินอาจรู้สึกและเห็นได้ว่าเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างสามารถสะท้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่าง ๆ ได้

เป็นการชวนคิดในหนทางของการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีการขับเคลื่อนและรณรงค์ในระดับผิวเผิน หากมองไปในส่วนลึก แล้ว สังคมโดยกว้างยังมีการปล่อยปละละเลย และมุ่งแต่เพียงผลประโยชน์ส่วนตน หากเป็นเช่นนั้นแล้ว อุดมคติเชิงนิเวศ อาจเป็นได้แค่เพียงชุดความคิดที่เป็นมายาคติที่ไม่อาจเป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริง”

www.intouchstation.com/awarded-works/14-038/


บวชป่า, วรุฒม์ ผ่องภักต์

“การบวชป่ามีที่มาจากการห่มจีวรที่มาคล้ายกับการบวชพระ ส่งผลให้สถานภาพของต้นไม้เปลี่ยนไป อันเปรียบเสมือนผืนป่าที่เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อไม่ให้ผู้ใดเข้าไปทำลายต้นไม้เหล่านั้นได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดพื้นที่ป่าและต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนในการทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค โดยการอาศัยความเชื่อ ความศรัทธาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นับว่าเป็นกุศโลบายที่นำความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาป่าและเพื่อเป็นการรักษาพื้นป่าไว้ให้กับลูกหลานต่อได้

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ความเชื่อหรือกุศโลบายในรูปแบบต่างๆมากมาย ถ้าหากขาดความตระหนักในการอนุรักษ์ ก็ไม่สามารถรักษาป่าที่อุดมสมบูรณ์ไว้ได้อีก”

www.intouchstation.com/awarded-works/14-040/


พื้นที่เยียวยา, ณัฐวุฒิ ไกวัลศิลป์

“ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดจากจินตนาการ แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ในจินตนาการที่ทำให้เหมือนกับเราหลงเข้าไปในที่ที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม และแปลกตา เพื่อที่เมื่อเรากลับออกมาจะได้เป็นสิ่งเตือนใจให้เราอยากที่จะมีธรรมชาติที่สวยงามอยากจินตนาการให้เป็นความจริง”

www.intouchstation.com/awarded-works/14-041/


สามารถรับชมผลงานทั้งหมดผ่าน Virtual Exhibition และซื้อผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลในปีที่ 14 ได้ที่ www.intouchstation.com รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น

แชร์: